Kamerstuk 31704-18

Amendement van het lid Remkes om de voorgestelde herijking van de niet-fiscale kwaliteitstoets in de vrijstelling voor medische en paramedische diensten ongedaan te maken

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2009)


31 704
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2009)

nr. 18
AMENDEMENT VAN HET LID REMKES

Ontvangen 6 november 2008

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel VIII vervalt.

Toelichting

Het amendement strekt ertoe de voorgestelde herijking van de niet-fiscale kwaliteitstoets in de vrijstelling voor medische en paramedische diensten in artikel 11, eerste lid, onderdeel g, onder 1°, van de Wet op de omzetbelasting 1968 ongedaan te maken. Dit impliceert dat de huidige wettelijke verwijzing voor deze kwaliteitstoets naar de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg gehandhaafd blijft. Het voorstel beoogt onder meer een stijging van de administratieve lastendruk voor betreffende beroepsbeoefenaren en hogere tarieven voor de patiënten te voorkomen. Eén en ander laat onverlet de wenselijkheid van een bredere discussie voor de toekomst van de Wet BIG als medisch kwalificatie kader.

In de financiële dekking van de budgettaire derving als gevolg van dit amendement is reeds voorzien door aanvaarding van het amendement Vendrik c.s. bij de behandeling van de voorstellen voor het belastingplan 2008.

Remkes