Kamerstuk 31700-XVIII-32

Motie Dijsselbloem en Van Toorenburg over een gezamenlijke aanpak met Roma-gemeenten

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2009


80,0 %
20,0 %

CDA

GL

PvdA

Verdonk

PvdD

CU

PVV

D66

SP

SGP

VVD


31 700 XVIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2009

nr. 32
MOTIE VAN DE LEDEN DIJSSELBLOEM EN VAN TOORENBURG

Voorgesteld 4 december 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van oordeel, dat de problematiek van Roma en Sinti, waaronder hoge werkloosheid, hoge criminaliteitscijfers en hoog schoolverzuim een intensivering van beleid vraagt;

overwegende, dat de problematiek geconcentreerd is in een aantal gemeenten;

verzoekt de regering om naar analogie van de samenwerking met de zogenaamde Antillianengemeenten, een gezamenlijk aanpak met de «Roma-gemeenten» te ontwikkelen en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dijsselbloem

Van Toorenburg