Kamerstuk 31700-XV-14

Amendement van de leden Ulenbelt en Lempens om het budget voor de Sociale Werkvoorziening structureel te verhogen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2009


30,0 %
70,0 %

Verdonk

SP

CU

CDA

PvdA

VVD

PVV

PvdD

GL

D66

SGP


31 700 XV
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2009

nr. 14
AMENDEMENT VAN DE LEDEN ULENBELT EN LEMPENS

Ontvangen 25 november 2008

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 47 Aan het werk: Bemiddeling en Re-integratie worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedragverlaagd met € 200 000 (x € 1000).

II

In artikel 48 Sociale werkvoorziening worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 200 000 (x € 1000).

Toelichting

Dit amendement regelt een structurele verhoging van het budget voor de Sociale Werkvoorziening met 200 miljoen ten laste van het re-integratie budget. Sinds 1989 is het bedrag voor de WSW gemaximeerd. Het aantal mensen dat op de werkvoorziening is aangewezen is al vele jaren groter dan het aantal plaatsen dat kan worden gefinancierd met het huidige budget. Nu is er een wachtlijst van ca. 21 000 personen.

Een groot deel van de gemeenten springt vanuit het W-deel van de WWB bij, waardoor een deel van de WSW-ers op de wachtlijst een voortraject krijgt aangeboden, waardoor thuiszitten wordt voorkomen. Met het amendement halveert de wachtlijst en word de wachttijd korter dan een jaar.

Met 200 miljoen kunnen ruim 8000 voltijdse WSW banen worden gefinancierd. Dit amendement zorgt voor 100% zekere uitstroom uit de uitkering. Een hogere opbrengst zal nooit zal worden bereikt met inspanningen die nu uit het re-integratiebudget worden betaald.

Ulenbelt

Lempens