Kamerstuk 31700-XIV-51

Amendement van de leden Thieme en Ouwehand over structurele ondersteuning van dierenasielen en dierenambulances

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009


22,7 %
77,3 %

SP

GL

SGP

CU

CDA

PVV

D66

VVD

PvdD

PvdA

Verdonk


31 700 XIV
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009

nr. 51
AMENDEMENT VAN DE LEDEN THIEME EN OUWEHAND

Ontvangen 10 december 2008

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 21 Duurzaam ondernemen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 2 000 (x € 1 000).

II

In artikel 25 Voedselkwaliteit en diergezondheid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 2 000 (x € 1 000).

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe budget te reserveren voor de structurele financiële ondersteuning van dierenasielen en dierenambulances. Dierenasielen en dierenambulances zijn nu vrijwel volledig afhankelijk van de bereidwilligheid van gemeenten om financiële steun te verlenen. Deze bijdragen zijn vaak niet toereikend waardoor veel asielen in financiële moeilijkheden verkeren en onvoldoende in staat zijn de honderdduizenden dieren die jaarlijks op straat worden gevonden of door particulieren worden aangeboden onderdak en verzorging te bieden.

Het amendement beoogt de ontwikkeling en implementatie van een financieringsregeling voor dierenasielen en dierenambulances welke in overleg met de betrokken partijen verder zal worden ingevuld.

Dekking wordt gevonden in de uitgaven voor destructie binnen subartikel 25.11 (Bevorderen van kwalitatief hoogwaardig voedselaanbod en consumptiepatroon). De subsidie voor transport en verwerking van kadavers zal in 2010 worden afgeschaft. Het verminderen van het subsidiebudget voor 2009 past in een zachte landing van de afschaffing.

Indien dit amendement en amendement nr. 47 beide worden aangenomen wordt de verhoging van artikel 21 verwerkt in het nieuwe artikel 30 Dierenwelzijn.

Thieme

Ouwehand