Kamerstuk 31700-XIV-47

Amendement van de leden Thieme en Ouwehand om een apart artikel over dierenwelzijn op te nemen in de begroting

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009


30,7 %
69,3 %

SP

PVV

GL

Verdonk

PvdD

VVD

SGP

CDA

D66

CU

PvdA


31 700 XIV
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009

nr. 47
AMENDEMENT VAN DE LEDEN THIEME EN OUWEHAND

Ontvangen 10 december 2008

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 21 Duurzaam ondernemen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met €  6 886 (x € 1 000).

II

Aan de begrotingsstaat wordt een artikel toegevoegd, luidende:

 VerplichtingenUitgavenOntvangsten
30 Dierenwelzijn6 8866 8860

Toelichting

Een apart artikel voor de uitgaven aan verbetering van het dierenwelzijn doet recht aan de plaats die dierenwelzijn in de beleidsagenda van het ministerie van LNV inneemt. Meer aandacht voor het dier vormt daarin de tweede pijler.

Dit amendement beoogt de uitgaven voor dierenwelzijn beter inzichtelijk te maken op de begroting. Het totaalbedrag dat wordt besteed aan de verbetering van dierenwelzijn is nu verdeeld over meerdere posten. Daarbij is niet duidelijk op welke wijze de besteding van deze gelden daadwerkelijk zullen worden ingezet voor concrete dierenwelzijnsverbeteringen of voor zaken die daar weinig mee van doen hebben. Ook zijn geen afrekenbare prestaties aan deze uitgaven verbonden. Het amendement beoogt voorts te garanderen dat financiële middelen voor dierenwelzijn tijdens het begrotingsjaar niet aan andere zaken besteed kunnen worden zoals nu wel mogelijk is binnen het artikel 21 Duurzaam ondernemen.

Verder zal dit amendement leiden tot een duidelijker inzicht in de effecten van de begroting via verantwoording van de Rijksuitgaven op het gebied van dierenwelzijn. Zelfstandige begrotingsartikelen dienen te worden opgesteld volgens de van beleidsdoelstelling tot beleidsverantwoording (VBTB) systematiek. Een overzicht van doelstellingen, maatregelen, prestatie- en effectindicatoren zal hiervan een onderdeel moeten zijn.

Dekking wordt gevonden in de geplande uitgaven voor dierenwelzijn in artikel 21.

Thieme

Ouwehand