Kamerstuk 31700-VIII-90

Motie Biskop c.s. over middelen ten behoeve van het restauratie-opleidingsproject

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009


31 700 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009

nr. 90
MOTIE VAN HET LID BISKOP C.S.

Voorgesteld 11 december 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat voor het behoud van ons nationaal erfgoed de restauratieopleidingen van groot belang zijn;

constaterende, dat het restauratieopleidingenproject (ROP) tot doel heeft, deze opleidingen te behouden en te stimuleren, zodat kennis en vakmanschap overgedragen kunnen worden aan een nieuwe generatie vaklieden in de restauratie;

constaterende, dat de bekostiging van het restauratieopleidingsproject deels door het Rijk en deels door provincie en branches wordt gerealiseerd;

constaterende, dat jaarlijks bij de begroting middels amendering op het onderdeel Cultuur middelen vrijgemaakt worden ten behoeve van de continuering van de coördinatie van deze opleidingen;

van mening, dat het belangrijk is dat dit structureel geregeld wordt en dat het voortbestaan van deze opleidingen gewaarborgd zal worden;

verzoekt de regering om in overleg met provincies en branches structureel middelen binnen de eigen begroting beschikbaar te stellen ten behoeve van het restauratieopleidingsproject en de Kamer daar voor de voorjaarsnota over te berichten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Biskop

Anker

Depla

Leerdam