Kamerstuk 31700-VIII-57

Motie Van der Ham en Remkes over heroverweging van het artikel 39-toewijzingsproces

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009


31 700 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009

nr. 57
MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER HAM EN REMKES

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 24 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de implementatie van beleidregels gericht op het op een consistente wijze toekennen van zendtijd aan kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag op basis van artikel 39f Mediawet volgens de evaluatie van het Commissariaat voor de Media, door ECORYS niet zonder problemen is verlopen;

verzoekt de regering in overleg met betrokken partijen de operationele invulling van het artikel-39f-toewijzingsproces te heroverwegen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Ham

Remkes