Kamerstuk 31700-VIII-169

Gew motie Dezentjé Hamming-Bluemink over strenger toezien op aanbod en kwaliteit van Engels (t.v.v. 31 700 VIII, nr. 161)

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009


28,7 %
71,3 %

D66

CU

GL

PVV

SGP

PvdD

VVD

Verdonk

SP

PvdA

CDA


31 700 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009

nr. 169
GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DEZENTJÉ HAMMING-BLUEMINK TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 161

Voorgesteld 21 april 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat volgens de onderwijsraad één derde van de pabo-studenten het vak Engels niet krijgt aangeboden terwijl dit vak al sinds 1984 verplicht is;

constaterende, dat hierdoor sommige onderwijzers het Engels niet beheersen terwijl de kerndoelen van de basisschool dit vak verplicht voorschrijven;

overwegende, dat basisschoolleerlingen hiervan de dupe worden door slechte voorbereiding op het Engels en het voortgezet onderwijs;

verzoekt de regering de wet te handhaven door de NVAO strenger toe te laten zien op het aanbod en de kwaliteit van het Engels op de pabo’s en de inspectie opdracht te geven de basisscholen te controleren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dezentjé Hamming-Bluemink