Kamerstuk 31700-VIII-160

Motie Smits over niet mogelijk maken van experimenten met Engels als deelvoertaal

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009


24,0 %
76,0 %

PVV

Verdonk

SP

CU

SGP

VVD

PvdD

PvdA

CDA

GL

D66


31 700 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009

nr. 160
MOTIE VAN HET LID SMITS

Voorgesteld 15 april 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat een kwart van de leerlingen in het basisonderwijs een taalachterstand heeft van twee jaar;

van mening, dat de prioriteit in het basisonderwijs moet liggen op het leren van de Nederlandse taal;

verzoekt de regering geen experimenten mogelijk te maken met Engels als deelvoertaal,

en gaat over tot de orde van de dag.

Smits