Kamerstuk 31700-VI-106

Motie van het lid Gerkens c.s. over forse uitbreiding van opsporingscapaciteit inzake seksueel geweld tegen minderjarigen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009

Gepubliceerd: 12 februari 2009
Indiener(s): Fred Teeven (VVD), Arda Gerkens (SP), Naïma Azough (GL)
Onderwerpen: begroting financiën recht strafrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-VI-106.html
ID: 31700-VI-106
Wijzigingen: 31700-VI-107

31 700 VI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009

nr. 106
MOTIE VAN HET LID GERKENS C.S.

Voorgesteld 12 februari 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de capaciteit bij de digitale politie en zedenpolitie onvoldoende is waardoor de aanpak van seksueel geweld tegen minderjarigen stagneert;

verzoekt de regering de opsporingscapaciteit en -expertise met betrekking tot seksueel geweld tegen minderjarigen bij de politie fors uit te breiden, en de Kamer zo spoedig mogelijk, uiterlijk 1 april 2009, te berichten over de initiatieven die zijn genomen en genomen zullen worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerkens

Azough

Teeven