Kamerstuk 31700-V-38

Motie Boekestijn over het verbreken van alle banden tussen de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie en het ministerie

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009


39,3 %
60,7 %

Lid-Verdonk

SGP

VVD

CU

PvdA

PVV

SP

PvdD

D66

CDA

GL


31 700 V
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009

nr. 38
MOTIE VAN HET LID BOEKESTIJN

Voorgesteld 13 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de huidige Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken niet geheel onafhankelijk de effectiviteit van ontwikkelingssamenwerking kan meten;

overwegende, dat de effectiviteit van ontwikkelingssamenwerking alleen maar door een onafhankelijke organisatie kan worden vastgesteld;

verzoekt de regering alle financiële, personele en bestuurlijke banden tussen deze inspectie en het ministerie te verbreken en de rapporten in het vervolg direct naar de Kamer te zenden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Boekestijn