Gepubliceerd: 16 september 2008
Indiener(s): Bert Koenders (minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (PvdA), Maxime Verhagen (minister buitenlandse zaken) (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-V-1.html
ID: 31700-V-1

31 700 V
Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009

nr. 1
VOORSTEL VAN WET

16 september 2008

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst Centrum tot Bevordering van de Import uit ontwikkelingslanden (CBI) van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor het jaar 2009 wordt vastgesteld.

Artikel 3

 De vaststelling van de in artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

1. In afwijking van artikel 5, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001 geldt voor de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor het jaar 2009, dat de toelichting bij de begrotingsstaat het in artikel 5, eerste lid, bedoelde inzicht per beleidsartikel biedt, tenzij voor bepaalde beleidsartikelen het inzicht op een andere plaats in de begroting wordt geboden.

2.Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op het bepaalde in artikel 14, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001.

Artikel 5

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De minister van Buitenlandse Zaken,

De minister voor Ontwikkelingssamenwerking,

Vaststelling van de begrotingsstaat van het ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009

Begrotingsstaat behorende bij de Wet van .........., Stb. ...

Begroting 2009

Ministerie van Buitenlandse Zaken (V)

(bedragen in EUR 1 000)

  (1)  
 OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begroting 
  VerplichtingenUitgavenOntvangsten
     
 TOTAAL 9 929 534836 375
     
 Beleidsartikelen 9 128 565784 728
     
1Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging mensenrechten87 679110 518
2Grotere veiligheid en stabiliteit, effectieve humanitaire hulpverlening en goed bestuur745 851920 9181 147
3Versterkte Europese samenwerking4 266 3194 462 859705 333
4Meer welvaart, eerlijkere verdeling en minder armoede545 1541 116 12340 837
5Toegenomen menselijke ontplooiing en sociale ontwikkeling798 8451 802 348
6Beter beschermd en verbeterd milieu358 579443 654
7Welzijn en veiligheid van Nederlanders in het buitenland en regulering van het personenverkeer189 503189 50336 640
8Versterkt cultureel profiel en positieve beeldvorming in en buiten Nederland46 15082 642771
     
 Niet-beleidsartikelen 800 96951 647
     
9Geheimpmpm
10Nominaal en onvoorzien56 11656 116
11Algemeen713 526744 85351 647

Ons bekend,

De minister van Buitenlandse Zaken,

De minister voor Ontwikkelingssamenwerking,

Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009

Begrotingsstaat behorende bij de Wet van .........., Stb. ...

Begroting 2009

Ministerie van Buitenlandse Zaken (V)

Onderdeel baten-lastendiensten

(bedragen in EUR 1 000)

 Totaal batenTotaal lastenSaldo baten en lasten
Agentschap CBI18 52918 253276
Totaal18 52918 253276
  Totaal kapitaaluitgavenTotaal kapitaalontvangsten
Agentschap CBI 529300
Totaal 529300

Ons bekend,

De minister van Buitenlandse Zaken,

De minister voor Ontwikkelingssamenwerking,

Begrote uitgaven naar beleidsterrein voor 2009 (in EUR mln)

kst-31700-V-1-1.gif

Begrote ontvangsten naar beleidsterrein voor 2009 (in EUR mln)

kst-31700-V-1-2.gif