Gepubliceerd: 10 juni 2008
Indiener(s): Piet Hein Donner (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (CDA)
Onderwerpen: bestuur economie organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31419-6.html
ID: 31419-6
Origineel: 31419-2

31 419
Wijziging van de Wet op bedrijfsorganisatie in verband met verdere modernisering van het stelsel van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie

nr. 6
NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 10 juni 2008

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

1

In artikel I, onderdeel D, vervalt in het eerste onderdeel de komma achter het woord «lid».

2

Artikel I, onderdeel N, komt te luiden:

Na artikel 92 wordt in Titel III een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 92a

1. Met het oog op het waarborgen van een goed bestuur draagt een bedrijfslichaam zorg voor een zodanige organisatie en werkwijze, dat voldoende aandacht is geschonken aan democratische besluitvorming, transparante onderbouwing van vergoedingen en heffingen, integer handelen, publieke en transparante verantwoording, toegankelijke klachtenbehandeling en adequaat toezicht.

2. Bij algemene maatregel van bestuur op voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kunnen nadere regels worden gesteld met het oog op het waarborgen van een goed bestuur van een bedrijfslichaam.

3. Bij algemene maatregel van bestuur op voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt bepaald dat een goed bestuur van een bedrijfslichaam als bedoeld in het eerste lid in ieder geval is gewaarborgd als wordt voldaan aan bij die algemene maatregel van bestuur aan te wijzen principes van een goed bestuur.

4. De Raad houdt toezicht op de uitvoering van het eerste lid door de bedrijfslichamen en kan over de wijze waarop het toezicht wordt uitgeoefend bij verordening regels stellen.

3

In Artikel I, onderdeel Q, wordt in het toegevoegde derde lid van artikel 128 «Europese Commissie» vervangen door: Commissie van de Europese Gemeenschappen.

Toelichting

In onderdeel 1 en in onderdeel 3 is een technische omissie hersteld.

Onderdeel 2 zorgt ervoor dat het huidige artikel 92 van de Wet op de bedrijfsorganisatie blijft bestaan. Dit artikel zou met het huidige voorstel van wet abusievelijk vervallen. Artikel 92 kan echter niet worden gemist, omdat het de wettelijke basis vormt voor het bestuur van een bedrijfslichaam om bij verordening nadere regelen stellen betreffende zijn werkwijze en die van de andere organen van dat lichaam en van het secretariaat.

Het nieuwe artikel over het waarborgen van een goed bestuur van een bedrijfslichaam wordt, omdat het huidige artikel 92 moet blijven bestaan, met deze nota van wijziging vernummerd tot artikel 92a. Inhoudelijk is het artikel over het waarborgen van een goed bestuur ten opzichte van ingediende wetsvoorstel ongewijzigd gebleven.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner