Kamerstuk 31324-(R1844)-8

Amendement van het lid Brinkman dat beoogt de officier van Justitie te laten beschikken over de vingerafdrukken t.b.v. opsporing en vervolging

Dossier: Wijziging van de Paspoortwet in verband met het herinrichten van de reisdocumentenadministratie

Gepubliceerd: 13 november 2008
Indiener(s): Hero Brinkman (PVV)
Onderwerpen: openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht strafrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31324-8.html
ID: 31324-(R1844)-8

6,7 %
93,3 %

GL

SP

PVV

CU

VVD

PvdA

D66

Verdonk

PvdD

SGP

CDA


31 324 (R 1844)
Wijziging van de Paspoortwet in verband met het herinrichten van de reisdocumentenadministratie

nr. 8
AMENDEMENT VAN HET LID BRINKMAN

Ontvangen 13 november 2008

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel E, vervalt in artikel 4b het vierde lid.

II

In artikel I, onderdeel E, wordt in artikel 4b in het zesde lid, onder b, de zinsnede «en in het vierde lid» vervangen door een komma.

III

In artikel I wordt na onderdeel E een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ea

Er wordt een nieuw artikel 4c ingevoegd, luidende

Artikel 4c

1. De gegevens betreffende de vingerafdrukken van de houder uit de reisdocumentenadministratie worden beschikbaar gesteld aan de officier van justitie.

2. De beschikbaarstelling bedoeld in het eerste lid vindt slechts plaats in het belang van de opsporing en vervolging van misdrijven waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten.

3. Bij of krachtens algemene maatregel van rijksbestuur worden nadere regels gesteld over de wijze waarop de beschikbaarstelling bedoeld in dit artikel kan plaatsvinden.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de officier van justitie voor de opsporing en vervolging van misdrijven waar voorlopige hechtenis op staat de beschikking krijgt over alle vingerafdrukken uit de reisdocumentenadministratie. Ook in het geval van sporenonderzoek krijgt de officier van justitie derhalve de beschikking over de vingerafdrukken.

Verstrekking van de vingerafdrukken door middel van een verzoek van de officier van justitie is niet meer nodig, aangezien de officier van justitie de beschikking krijgt over alle vingerafdrukken in de reisdocumentenadministratie.

Brinkman