Kamerstuk 31266-15

Wijziging Wet educatie en beroepsonderwijs en Wet op de ondernemingsraden (medezeggenschap educatie en beroepsonderwijs); Amendement van het lid Jasper van Dijk

Dossier: Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de ondernemingsraden in verband met de medezeggenschap van personeel en deelnemers in de educatie en het beroepsonderwijs (medezeggenschap educatie en beroepsonderwijs)


30,7 %
69,3 %

PvdA

Verdonk

GL

CDA

SGP

PVV

CU

SP

PvdD

VVD

D66


31 266
Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de ondernemingsraden in verband met de medezeggenschap van personeel en deelnemers in de educatie en het beroepsonderwijs (medezeggenschap educatie en beroepsonderwijs)

nr. 15
AMENDEMENT VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Ontvangen 17 juni 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel I, onderdeel D, artikel 8a.2.2, vierde lid, wordt, onder vervanging van de punt aan het einde van onderdeel e door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

f. de regeling van de vakantie..

Toelichting

Met dit amendement wordt de deelnemersraad in positie gebracht om te adviseren waar het gaat over de vakantieregeling. De ondernemingsraad heeft daarover instemmingsrecht. De vakanties zijn ook voor de deelnemers. In artikel 7, onder n, van de voorgaande Wet medezeggenschap onderwijs 1992 was het adviesrecht van de medezeggenschapsraad over de vakantieregeling gewaarborgd.

Jasper van Dijk