Kamerstuk 30826-28

Stand van zaken i.v.m. de tweede novelle van de Wet verbod pelsdierhouderij

Dossier: Voorstel van wet van de leden Van Gerven en Dijsselbloem houdende een verbod op de pelsdierhouderij (Wet verbod pelsdierhouderij)


Nr. 28 BRIEF VAN DE LEDEN VAN GERVEN EN DIJSSELBLOEM

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 oktober 2011

Bij brief van 14 september 2011 heeft de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie verzocht om te stand van zaken te vernemen met betrekking tot de tweede novelle van de Wet verbod pelsdierhouderij (kamerstuk 30 826).

Inmiddels is de novelle «in concept» voorgelegd aan en besproken met de Europese commissie in Brussel. Thans wordt de laatste hand gelegd aan deze novelle. Bij voltooiing van het concept zal deze ter beoordeling worden voorgelegd aan de Raad van State.

Van Gerven

Dijsselbloem