Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 2 juli 2015
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief lid / fractie
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (initiatiefwetgeving)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s)
Brief lid / fractie
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
LVIS - inititiatiefwet rondgezonden, gepubliceerd & RvS
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)