Stemmingen

Titel
Dossier nr.
Uitslag
Indiener (partij)
Indiener (persoon)
22576 stemmingen gevonden
2009-12-15
Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek); Gewijzigd amendement over wegnemen aan de contractsvrijheid van dwingendrecht waar dit leidt tot onwenselijke beperkingen
2009-12-15
Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek); Nader gewijzigd amendement om lijfrentebankspaarrekeningen en lijfrentebeleggingsrechten buiten faillissement te houden
2009-12-15
Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek); Amendement om bij voortzetting van een onderneming na ontbinding van de OVR een belastingvrijstelling op te nemen voor de verkrijging van de aan de voortzetter geleverde onroerende zaken
2009-12-15
Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek); Amendement voor het niet verplicht stellen van een aantal onderwerpen in de notariële akte bij de oprichting van een OVR of CVR
2009-12-15
Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek); Amendement om in de wet te verankeren dat bankzekerheden ongewijzigd blijven voortbestaan wanneer een openbare vennootschap rechtspersoonlijkheid verkrijgt of opgeeft
2009-12-15
Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht); Amendement ter beperking van het maximum aantal functies dat een individu kan bekleden
2009-12-15
Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht); Amendement over anders inkleden van de tweede volzin van artikel 192, vijfde lid
2009-12-15
Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht); Amendement als aanvulling op de bepaling die tegenstrijdig belang tegengaat
2009-12-15
Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht); Gewijzigd amendement over wijziging artikel inzake bindende voordrachten
2009-12-15
Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht); Amendement dat er in voorziet dat een goedkeurend besluit nodig is van de houders van de aandelen indien een statutenwijziging specifiek aan hen toegekende rechten afbreuk doet
2009-12-15
Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht); Amendement om de bepaling te handhaven, dat wanneer de voordracht met één kandidaat niet is doorbroken, deze als benoemd geldt
2009-12-15
Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht); Amendement over de benoeming van bestuurders door een vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort of aanduiding
2009-12-15
Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht); Nader gewijzigd amendement om er voor te zorgen dat het bestuur het dividendbesluit moet goedkeuren
2009-12-15
Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht); Amendement om BV's de mogelijkheid te geven om de statuten in de Engelse taal op te stellen
2009-12-15
Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht); Amendement over afkooprecht voor lijfrentespaarrekeningen en lijfrentebeleggingsrecht