Stemming

Amendement van het lid Westerveld over in het kader van de vaststelling van de schoolgids voorzien in een inspraakmogelijkheid van leerlingen op het ondersteuningsaanbod

61,3 %
38,7 %


CU

DENK

SGP

FVD

D66

VVD

SP

JA21

GroenLinks-PvdA

BBB

NSC

PVV

Volt

CDA

PvdD


Nr. 7 AMENDEMENT VAN HET LID WESTERVELD

Ontvangen 18 april 2024

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I wordt na onderdeel D een onderdeel ingevoegd, luidende:

Da

Na artikel 22a wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 22b. Inspraak ondersteuningsaanbod

Voorafgaand aan de vaststelling van de schoolgids stelt het bevoegd gezag leerlingen in de gelegenheid op een door hen te bepalen wijze vrijelijk hun mening naar voren te brengen over het ondersteuningsaanbod van de school en, indien het betreft een cluster 3- of cluster 4-school, de basisondersteuningsvoorzieningen, bedoeld in de Wet op het primair onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs 2020. Het bevoegd gezag biedt leerlingen daartoe de ondersteuning die zij nodig hebben. Het bevoegd gezag beschrijft in de schoolgids op algemene wijze de inbreng van de leerlingen en de mate van invloed op de vaststelling van de basisondersteuningsvoorzieningen, bedoeld in de Wet op het primair onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs 2020, en het ondersteuningsaanbod van de school.

II

In artikel II wordt na onderdeel D een onderdeel ingevoegd, luidende:

Da

Na artikel 13a wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 13b. Inspraak ondersteuningsaanbod

Voorafgaand aan de vaststelling van de schoolgids stelt het bevoegd gezag leerlingen in de gelegenheid op een door hen te bepalen wijze vrijelijk hun mening naar voren te brengen over de basisondersteuningsvoorzieningen en het ondersteuningsaanbod van de school. Het bevoegd gezag biedt leerlingen daartoe de ondersteuning die zij nodig hebben. Het bevoegd gezag beschrijft in de schoolgids op algemene wijze de inbreng van de leerlingen en de mate van invloed op de vaststelling van de basisondersteuningsvoorzieningen en het ondersteuningsaanbod van de school.

III

In artikel IV wordt na onderdeel G een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ga

Na artikel 2.92 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 2.92a. Inspraak ondersteuningsaanbod

Voorafgaand aan de vaststelling van de schoolgids stelt het bevoegd gezag leerlingen in de gelegenheid op een door hen te bepalen wijze vrijelijk hun mening naar voren te brengen over de basisondersteuningsvoorzieningen en het ondersteuningsaanbod van de school. Het bevoegd gezag biedt leerlingen daartoe de ondersteuning die zij nodig hebben. Het bevoegd gezag beschrijft in de schoolgids op algemene wijze de inbreng van de leerlingen en de mate van invloed op de vaststelling van de basisondersteuningsvoorzieningen en het ondersteuningsaanbod van de school.

Toelichting

Het is voor alle leerlingen belangrijk dat zij gehoord worden. Indiener is dan ook van mening dat het hoorrecht dat via het wetsvoorstel wordt gecreëerd, niet enkel beperkt dient te worden tot leerlingen voor wie een ontwikkelingsperspectief wordt vastgesteld. Het merendeel van de leerlingen dat extra ondersteuning nodig heeft krijgt dat via de basisondersteuning. De indiener wil dat ook voor deze leerlingen een vorm van hoorrecht geldt.

Jaarlijks moeten scholen het ondersteuningsaanbod melden in de schoolgids. Dit amendement verplicht scholen om in de aanloop naar de vaststelling van de schoolgids, leerlingen in de gelegenheid te stellen op een door hen te bepalen wijze hun mening te geven over het ondersteuningsaanbod. Het is aan de leerlingen om hier wel of niet gebruik van te maken. In de schoolgids dient in algemene zin verantwoord te worden welke inbreng leerlingen met betrekking tot het ondersteuningsaanbod hebben geleverd en in hoeverre dit van invloed is geweest op het opstellen van het ondersteuningsaanbod.

Westerveld


Amendement van het lid Westerveld over in het kader van de vaststelling van de schoolgids voorzien in een inspraakmogelijkheid van leerlingen op het ondersteuningsaanbod

2024-04-18
Dossier: 36443
Indiener(s): Lisa Westerveld (GL)
Onderwerpen: basisonderwijs onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36443-7.html