Stemming

Amendement van de leden Tony van Dijck en Wilders ter vervanging van nr. 54 over het ongedaan maken van de tariefstijging in de eerste schijf

27,3 %
71,3 %


CU

BIJ1

D66

Volt

BBB

CDA

PvdA

JA21

FVD

PvdD

Fractie Den Haan

VVD

GL

Ephraim

SP

PVV

DENK

SGP

Groep Van Haga

Omtzigt


Nr. 64 AMENDEMENT VAN DE LEDEN TONY VAN DIJCK EN WILDERS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 541

Ontvangen 25 oktober 2023

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Na artikel I, onderdeel I, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ia

Artikel 3.40, tweede zin, komt te luiden: Investeringsaftrek heeft de vorm van kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

II

Artikel I, onderdeel J, komt te luiden:

J

Artikel 3.42 vervalt.

III

Na artikel I, onderdeel J, worden vijf onderdelen ingevoegd, luidende:

Ja

Artikel 3.42a vervalt.

Jb

In artikel 3.44, eerste lid, wordt «de artikelen 3.41, 3.42 en 3.42a» vervangen door «artikel 3.41».

Jc

Artikel 3.45 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. Aan het slot van onderdeel f wordt «en» vervangen door een puntkomma.

b. Aan het slot van onderdeel g wordt de punt vervangen door een puntkomma.

2. In het tweede lid vervalt de aanhef alsmede de aanduiding «2.» voor het tweede lid, onder verlettering van de onderdelen a en b tot h en i.

3. Het derde en vierde lid vervallen, onder vernummering van het vijfde lid tot tweede lid.

4. In het tweede lid (nieuw) vervalt «en het vierde lid, onderdeel a,» en wordt «zijn» vervangen door «is».

Jd

In artikel 3.47, derde lid, onderdeel b, wordt «artikel 3.45, tweede lid, onderdeel a, en vierde lid, onderdeel a» vervangen door «artikel 3.45, eerste lid, onderdeel h».

Je

In artikel 3.52, eerste lid, onderdeel b, vervalt «en de in artikel 3.42, derde lid, en artikel 3.42a, derde lid, vermelde percentages voor de energie-investeringsaftrek, onderscheidenlijk milieu-investeringsaftrek».

IV

Artikel I, onderdeel Ub, komt te luiden:

Ub

Artikel 10.1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervalt «5.2,».

2. In het eerste lid vervalt «3.42,».

V

Na artikel I, onderdeel Ub, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Uc

In artikel 10.10, eerste lid, vervalt «en vierde lid, onderdeel a, onder 2°,».

VI

Artikel I, onderdeel V, komt te luiden:

V

Artikel 10b.1, eerste lid, komt te luiden:

1. Artikel 3.31 vervalt met ingang van 1 januari 2029.

VII

Na artikel XII wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL XIIa

In de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen vervalt in artikel 23b het tweede lid alsmede de aanduiding «1.» voor het eerste lid.

VIII

In artikel XXIII, onderdeel B, onder 1, wordt in subonderdeel a «€ 0,53049» vervangen door «€ 0,48980».

IX

Na artikel XXIX wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL XXIXA

In de Algemene wet bestuursrecht wordt in artikel 4 van bijlage 2 in de zinsnede met betrekking tot de Wet inkomstenbelasting 2001 «de artikelen 3.37, eerste lid, en 3.42, eerste lid» vervangen door «artikel 3.37, eerste lid».

X

In artikel XLII, eerst lid, onderdeel a, wordt «P en Ub» vervangen door «P en Ub, onder 1».

Toelichting

De belastingen op energie in Nederland behoren nu al tot de hoogste van Europa. De energiebelasting op gas stijgt in 2024 nog eens met 19%, terwijl de zekerheid van het prijsplafond en de energietoeslag vervalt.

Indieners willen de energierekening voor gezinnen behapbaar houden door de tariefstijging in de eerste schijf ongedaan te maken. Dekking wordt gevonden in de middelen die het laten vervallen van de fiscale regelingen inzake de Energie-investeringsaftrek (EIA) en de Milieu-investeringsaftrek (MIA) oplevert.

Tony van Dijck Wilders


Amendement van de leden Tony van Dijck en Wilders ter vervanging van nr. 54 over het ongedaan maken van de tariefstijging in de eerste schijf

2023-10-25
Dossier: 36418
Indiener(s): Geert Wilders (PVV), Teun van Dijck (PVV)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36418-64.html