Stemming

Motie van het lid Bisschop over het voorkomen van een eenzijdige focus op vergaande reductie van de stikstofdepositie

94,7 %
4,7 %


PVV

PvdD

Omtzigt

BIJ1

GL

Volt

PvdA

Fractie Den Haan

D66

CU

SGP

Groep Van Haga

SP

DENK

CDA

BBB

VVD

FVD

JA21


Nr. 47 MOTIE VAN HET LID BISSCHOP

Voorgesteld 10 mei 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het Planbureau voor de Leefomgeving en de Ecologische Autoriteit ervoor waarschuwen dat eenzijdige focus op vergaande reductie van de stikstofdepositie ertoe kan leiden dat gekozen wordt voor kosteneffectieve realisatie van deze reductie die minder optimaal kan zijn vanuit het perspectief van natuurbescherming en dat het ten koste kan gaan van de gewenste integraliteit;

verzoekt de regering ervoor te zorgen dat zowel in het landelijke beleid als de provinciale uitwerking ervan, gegeven het beschikbare budget, de genoemde eenzijdige focus op vergaande reductie van de stikstofdepositie voorkomen wordt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bisschop


Motie van het lid Bisschop over het voorkomen van een eenzijdige focus op vergaande reductie van de stikstofdepositie

2023-05-10
Dossier: 36277
Indiener(s): Roelof Bisschop (SGP)
Onderwerpen: natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36277-47.html