Stemming

Gewijzigd amendement van de leden Van der Plas en Bisschop ter vervanging van nr. 23 over ten minste 10 miljard euro voor een goed perspectief voor blijvers

6,7 %
92,7 %


Volt

PvdA

Groep Van Haga

D66

GL

SP

Omtzigt

Fractie Den Haan

PvdD

VVD

DENK

BBB

PVV

SGP

FVD

JA21

BIJ1

CDA

CU


Nr. 31 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER PLAS EN BISSCHOP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 23

Ontvangen 9 mei 2023

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Aan artikel 8 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 3. Ten behoeve van maatregelen als bedoeld in artikel 2 of 3 wordt ten minste € 10 miljard beschikbaar gesteld aan perspectief voor agrariërs die hun onderneming willen voortzetten, waaronder in ieder geval wordt begrepen:

    • a. natuurinclusieve landbouw;

    • b. stalsystemen en managementmaatregelen die gericht zijn op het beperken van ongewenste emissies; en

    • c. beleid rond versterken van ondernemerschap en innovatie.

Toelichting

In de budgettaire bijlage van het coalitieakkoord is een indicatief budget opgenomen voor de twee beleidssporen die met het Transitiefonds worden gevolgd. Beleidsspoor 1 betreft «opkoop, financiële afwaardering grond en KRW». Beleidsspoor 2 gaat over «perspectief blijvers: verder met ingezette route naar verduurzaming». De verdeling van het budget biedt amper perspectief voor bedrijven die hun activiteiten in de landbouw willen voortzetten (de blijvers) in dezelfde vorm of als een andersoortige agrarische onderneming.

Op basis van uitgewerkte ideeën (zoals het voorstel van de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht voor het Groene Hart) is een bedrag van minimaal € 10 miljard nodig om met beleidsspoor 2 verder te kunnen. In beleidsspoor 2 gaat het in ieder geval om natuurinclusieve landbouw, emissiebeperkende stalsystemen en managementmaatregelen en beleid rond het versterken van ondernemerschap en innovatie. Bij emissiebeperkende stalsystemen en managementmaatregelen kan worden gedacht aan de reductie van ammoniakemissies, maar ook aan reductie van de emissies van fijnstof, broeikasgassen en geur en van de uitspoeling van nitraat en fosfor.

Van der Plas Bisschop


Gewijzigd amendement van de leden Van der Plas en Bisschop ter vervanging van nr. 23 over ten minste 10 miljard euro voor een goed perspectief voor blijvers

2023-05-09
Dossier: 36277
Indiener(s): Roelof Bisschop (SGP), Caroline van der Plas (BBB)
Onderwerpen: natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36277-31.html