Stemming

Amendement van het lid Bisschop over het niet verder beoordelen van maatregelen dan de doelen van artikel 2

18,0 %
81,3 %


Groep Van Haga

FVD

SGP

Omtzigt

DENK

SP

PvdD

GL

CDA

VVD

D66

JA21

Fractie Den Haan

BBB

CU

Volt

PVV

PvdA

BIJ1


Nr. 27 AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP

Ontvangen 19 april 2023

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel 5 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 4. De beoordeling, bedoeld in het derde lid, mag ten aanzien van het bereiken van de doelen, genoemd in artikel 2, tweede lid, niet verder strekken dan die doelen.

Toelichting

De elementen waarop de Minister voor Natuur en Stikstof de gebiedsprogramma’s zal beoordelen zijn in artikel 5, derde lid, van het voorliggende wetsvoorstel niet limitatief opgesomd. De indiener is van mening dat vanuit het oogpunt van juridische en bestuurlijke zorgvuldigheid voorkomen moet worden dat bij het vaststellen van eisen voor en het beoordelen van de gebiedsprogramma’s en maatregelpakketten wat betreft het bereiken van de doelen in het kader van de gebiedsgerichte aanpak verdergaande doelen worden gehanteerd dan wettelijk bepaald.

Bisschop


Amendement van het lid Bisschop over het niet verder beoordelen van maatregelen dan de doelen van artikel 2

2023-04-19
Dossier: 36277
Indiener(s): Roelof Bisschop (SGP)
Onderwerpen: natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36277-27.html