Stemming

Amendement van de leden Ouwehand en Boutkan ter vervanging van nr. 15 over het alleen financieren van maatregelen ten aanzien van de stikstofnorm van 74% in 2030

24,0 %
75,3 %


DENK

Omtzigt

VVD

BBB

FVD

CDA

JA21

BIJ1

SP

CU

D66

GL

Fractie Den Haan

Groep Van Haga

Volt

PvdA

PVV

SGP

PvdD


Nr. 24 AMENDEMENT VAN DE LEDEN OUWEHAND EN BOUTKAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 151

Ontvangen 19 april 2023

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Artikel 2, tweede lid, onderdeel a, komt te luiden:

  • a. het zodanig verminderen van de depositie van stikstof op daarvoor gevoelige habitats in Natura 2000-gebieden dat die depositie in 2030 op ten minste 74% van het areaal van die habitats niet groter is dan de hoeveelheid in mol per hectare per jaar waarboven verslechtering van de kwaliteit van die habitats niet op voorhand is uit te sluiten;.

II

Artikel 12 vervalt.

Toelichting

In het coalitieakkoord is afgesproken dat het areaal aan stikstofgevoelige natuur in Natura 2000-gebieden dat in 2030 stikstofneerslag ondervindt onder de kritische depositiewaarde, 74% moet zijn. De stikstofuitstoot zal hiervoor gehalveerd moeten worden.

De indieners stellen dat dit het absolute minimum is voor wat de natuur nodig heeft: ecologisch onderzoek laat zien dat de stikstofuitstoot al voor het eind van 2025 gehalveerd moet zijn om onze meest kwetsbare natuur voort te laten bestaan. Het gaat om 25% van het totale oppervlak aan beschermde stikstof-gevoelige natuur dat onherstelbaar beschadigd zal zijn als de stikstofneerslag na 2025 nog te hoog is. Een halvering van de stikstofuitstoot pas in 2030 is dus al een compromis op wat ecologisch gezien noodzakelijk is.

Om er zeker van te zijn dat het Transitiefonds landelijk gebied en natuur bijdraagt aan het beschermen en behouden van de natuur, zal de omgevingswaarde van 74% uiterlijk in 2030 bereikt moeten zijn.

Ouwehand Boutkan


Amendement van de leden Ouwehand en Boutkan ter vervanging van nr. 15 over het alleen financieren van maatregelen ten aanzien van de stikstofnorm van 74% in 2030

2023-04-19
Dossier: 36277
Indiener(s): Ernst Boutkan (Volt), Esther Ouwehand (PvdD)
Onderwerpen: natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36277-24.html