Stemming

Amendement van het lid Westerveld c.s. over het aanscherpen van de evaluatie

87,2 %
12,1 %


FVD

CDA

BIJ1

D66

SGP

DENK

Volt

BBB

PVV

GL

JA21

CU

PvdD

Omtzigt

Fractie Den Haan

VVD

Groep Van Haga

PvdA

SP


Nr. 35 AMENDEMENT VAN HET LID WESTERVELD C.S.

Ontvangen 30 mei 2023

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel C, wordt het voorgestelde artikel 9.14h als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst en in de tekst wordt «vier jaar» vervangen door «drie jaar».

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 2. Onze Minister doet voorts jaarlijks verslag aan de Staten-Generaal over de door media-instellingen in het daaraan voorafgaande boekjaar gedane investeringen in Nederlands cultureel audiovisueel product, zijnde een documentairefilm, documentaireserie, dramaserie of speelfilm, en vermeldt daarbij tevens welke investeringen zijn aangewend ten behoeve van onafhankelijke producties als bedoeld in artikel 3.22, eerste lid.

Toelichting

Indieners stellen voor om de evaluatiebepaling aan te scherpen. Gezien het grote belang van de investeringsplicht van buitenlandse streamingaanbieders in Nederlandse culturele audiovisuele producten is het zaak om zo snel als mogelijk inzicht te krijgen in de praktische werking van de investeringsplicht. Voorgesteld wordt om niet uiterlijk na vier jaar, maar al uiterlijk na drie jaar een evaluatie te zenden. Daarnaast stellen indieners voor om ook al tussentijds regelmatig te monitoren op de effecten van deze wet. Deze monitor moet inzicht geven in de ontwikkelingen rond de investeringen per genre en in de wijze waarop streamingdiensten voldoen aan de gestelde investeringsplicht, uitgesplitst naar financiering van producten via eigen productiemaatschappijen en via onafhankelijke makers in de Nederlandse sector.

Westerveld Kwint Mohandis


Amendement van het lid Westerveld c.s. over het aanscherpen van de evaluatie

2023-05-30
Dossier: 36176
Indiener(s): Peter Kwint (SP), Mohammed Mohandis (PvdA), Lisa Westerveld (GL)
Onderwerpen: cultuur en recreatie media
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36176-35.html