Stemming

Amendement van de leden Kröger en Thijssen over een bindende 65% doelstelling

17,3 %
82,0 %


Volt

PvdA

Groep Van Haga

DENK

Fractie Den Haan

SP

PVV

PvdD

Omtzigt

CDA

VVD

BBB

BIJ1

GL

D66

SGP

JA21

CU

FVD


Nr. 9 AMENDEMENT VAN DE LEDEN KRÖGER EN THIJSSEN

Ontvangen 1 februari 2023

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel I, onderdeel B, tweede onderdeel, komt te luiden:

2. Het tweede lid komt te luiden:

  • 2. Teneinde deze doelstelling voor 2050 te bereiken wordt door Onze Ministers die het aangaat een reductie van de emissies van broeikasgassen van 65% in 2030 en een volledige CO2-neutrale elektriciteitsproductie in 2035 behaald. Zij treffen daarnaast passende maatregelen opdat Nederland voldoet aan de reductieverplichtingen op grond van artikel 4, eerste lid, van de Europese klimaatwet en de ter uitwerking daarvan vastgestelde bindende EU-rechtshandelingen.

Toelichting

Het laatste alarmerende klimaatrapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)1 laat zien dat de dreiging van de klimaatcrisis steeds groter wordt en er steeds meer nodig is om de opwarming van de aarde te beperken tot 1.5 graad. De gevolgen van een opwarming van meer dan 1.5 graad zijn desastreus2 en het is onacceptabel dat de 1.5 graad overschreden gaat worden. Dit amendement regelt daarom dat het klimaatdoel wordt bijgesteld naar 65% broeikasgasreductie in 2030 en het doeljaar voor volledige CO2-neutrale elektriciteitsproductie wordt aangepast naar 2035.

Deze doelen sluiten aan bij het recent gewijzigde doel van Duitsland (tevens 65% broeikasgasreductie in 2035 en volledige CO2-neutrale elektriciteitsproductie in 2035). Dit doel past ook beter bij de onafhankelijke wetenschappelijke analyse van de Climate Action Tracker.3

Kröger Thijssen


Amendement van de leden Kröger en Thijssen over een bindende 65% doelstelling

2023-02-01
Dossier: 36169
Indiener(s): Suzanne Kröger (GL), Joris Thijssen (PvdA)
Onderwerpen: natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36169-9.html