Stemming

Gewijzigde motie van het lid Stoffer c.s. over verkennen in hoeverre voor belangenorganisaties met een ideëel doel op grond van artikel 3:305a BW nadere vereisten aan representativiteit gesteld moeten worden (t.v.v. 36169-36)

54,0 %
46,0 %


BIJ1

CU

Omtzigt

PvdD

SGP

DENK

Groep Van Haga

D66

Fractie Den Haan

CDA

FVD

VVD

GL

Volt

BBB

PvdA

SP

PVV

JA21


Nr. 37 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID STOFFER C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 36

Voorgesteld 21 februari 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het ondernemen van juridische acties door belangenorganisaties op grond van artikel 3:305a van het Burgerlijk Wetboek mogelijk is vanuit specifieke belangen, met grote consequenties voor het algemeen belang, terwijl de representativiteit van deze organisaties buitengewoon gering kan zijn;

overwegende, dat voor het vereiste van representativiteit van de belangenclub het van belang is dat een financiële bijdrage wordt gevraagd van de personen tot bescherming van wier belangen de rechtsvordering strekt;

constaterende, dat er onder de huidige regeling geen indringende toets op de representativiteit door de rechter lijkt te worden toegepast;

constaterende, dat belangenorganisaties die rechtszaken tegen de Staat aanspannen op grond van artikel 3:305a van het Burgerlijk Wetboek, overwegend door anderen dan de direct belanghebbenden, mogelijk zelfs met subsidie, kunnen worden gefinancierd;

verzoekt de regering te verkennen in hoeverre voor belangenorganisaties met een ideëel doel op grond van artikel 3:305a BW nadere vereisten met het oog op de representativiteit gesteld moeten worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Stoffer

Van der Plas

Eerdmans


Gewijzigde motie van het lid Stoffer c.s. over verkennen in hoeverre voor belangenorganisaties met een ideëel doel op grond van artikel 3:305a BW nadere vereisten aan representativiteit gesteld moeten worden (t.v.v. 36169-36)

2023-02-21
Dossier: 36169
Indiener(s): Caroline van der Plas (BBB), Joost Eerdmans (EénNL), Chris Stoffer (SGP)
Onderwerpen: natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36169-37.html