Stemming

Amendement van de leden Kröger en Thijssen over een bindende reductiedoelstelling van 55%

19,3 %
80,0 %


PVV

JA21

CU

FVD

Fractie Den Haan

Volt

SGP

D66

PvdD

SP

Groep Van Haga

CDA

GL

BIJ1

BBB

Omtzigt

PvdA

DENK

VVD


Nr. 11 AMENDEMENT VAN DE LEDEN KRÖGER EN THIJSSEN

Ontvangen 1 februari 2023

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel I, onderdeel B, tweede onderdeel, komt te luiden:

2. Het tweede lid komt te luiden:

  • 2. Teneinde deze doelstelling voor 2050 te bereiken wordt door Onze Ministers die het aangaat een reductie van de emissies van broeikasgassen van 55% in 2030 en een volledige CO2-neutrale elektriciteitsproductie in 2035 behaald. Zij treffen daarnaast passende maatregelen opdat Nederland voldoet aan de reductieverplichtingen op grond van artikel 4, eerste lid, van de Europese klimaatwet en de ter uitwerking daarvan vastgestelde bindende EU-rechtshandelingen.

Toelichting

Hoewel de doelen uit de Europese Klimaatwet bindend zijn, is het klimaatdoel voor 2030 dat zoals dat nu in de voorliggende wetswijziging staat niet. In de wetswijziging wordt voor 2030 een streefdoel opgenomen, met daarnaast een verplichting om te voldoen aan de Europese Klimaatwet. Dat wil echter niet zeggen dat het klimaatdoel voor 2030 van 55% nu bindend is. De Afdeling adviseert dan ook om in plaats van een streefdoelstelling een bindende nationale doelstelling voor de reductie van broeikasgasemissies met ten minste 55% in 2030 op te nemen. Dit amendement regelt dit.

Kröger Thijssen


Amendement van de leden Kröger en Thijssen over een bindende reductiedoelstelling van 55%

2023-02-01
Dossier: 36169
Indiener(s): Suzanne Kröger (GL), Joris Thijssen (PvdA)
Onderwerpen: natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36169-11.html