Stemming

Motie van de leden Eerdmans en Omtzigt over een breed onderzoek naar de financiële risico’s van inflatie voor middeninkomens

100,0 %
0,0 %


Fractie Den Haan

BBB

Groep Van Haga

JA21

SGP

CDA

SP

Volt

PvdD

Omtzigt

PVV

GL

D66

CU

PvdA

DENK

BIJ1

FVD

VVD


Nr. 9 MOTIE VAN DE LEDEN EERDMANS EN OMTZIGT

Voorgesteld 29 juni 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de inflatie, stijgende prijzen en kelderende koopkracht miljoenen Nederlandse huishoudens hard raken;

constaterende dat logischerwijs veel aandacht uitgaat naar de gevolgen hiervan voor de laagste inkomens;

constaterende dat onder andere het Nibud, het CPB en de VNG echter ook nadrukkelijk waarschuwen voor ernstige financiële gevolgen voor middeninkomens;

constaterende dat mensen met een (laag) middeninkomen veelal niet in aanmerking komen voor reguliere toeslagen en tevens niet voor de energietoeslag;

overwegende dat de financiële problematiek waarmee deze groep te maken krijgt, onderbelicht blijft in koopkrachtmaatregelen en -debatten;

verzoekt de regering op korte termijn een breed onderzoek te laten verrichten naar de financiële risico's voor middeninkomens op korte, middellange en lange termijn;

verzoekt de regering tevens oplossingsrichtingen aan te dragen om deze risico's het hoofd te bieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Eerdmans

Omtzigt


Motie van de leden Eerdmans en Omtzigt over een breed onderzoek naar de financiële risico’s van inflatie voor middeninkomens

2022-06-29
Dossier: 36064
Indiener(s): Joost Eerdmans (EénNL), Pieter Omtzigt (Lid Omtzigt)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36064-9.html