Stemming

Motie van het lid Van Esch c.s. over verruiming van het Budgettair Kader Zorg

27,3 %
72,7 %


CU

D66

CDA

GL

VVD

Groep Van Haga

PvdA

Volt

PVV

DENK

BIJ1

Fractie Den Haan

Omtzigt

PvdD

FVD

BBB

SGP

JA21

SP


Nr. 63 MOTIE VAN HET LID VAN ESCH C.S.

Voorgesteld 28 oktober 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de sectorale routekaart cure bekostiging als een van de knelpunten aanwijst om de CO2-emissiereductie voor de ziekenhuissector te behalen;

overwegende dat het Budgettair Kader Zorg (BKZ) verruimd zou moeten worden om financiële ruimte te bieden aan ziekenhuizen voor extra investeringen in verduurzaming, zodat dit niet ten koste gaat van investeringen in de zorg;

verzoekt de regering hierover een notitie voor te bereiden ten behoeve van de formatie;

en roept de formerende partijen op het BKZ te verruimen met het oog op noodzakelijke investeringen in verduurzaming van de ziekenhuissector,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch

Simons

Gündoğan


Motie van het lid Van Esch c.s. over verruiming van het Budgettair Kader Zorg

2021-10-28
Dossier: 35925-XVI
Indiener(s): Sylvana Simons (BIJ1), Nilüfer Gündoğan (Volt), Eva van Esch (PvdD)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVI-63.html