Stemming

Motie van de leden Kuiken en Hijink over de uitkomsten van de pilots met langere huisartsenconsulten breder en sneller invoeren

100,0 %
0,0 %


DENK

JA21

SP

FVD

Omtzigt

PVV

GL

SGP

PvdD

CDA

Fractie Den Haan

Groep Van Haga

BBB

CU

D66

Volt

PvdA

VVD

BIJ1


Nr. 52 MOTIE VAN DE LEDEN KUIKEN EN HIJINK

Voorgesteld 28 oktober 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er tijdens de coronacrisis meer ruimte kwam voor huisartsen om langere consulten in te plannen met hun patiënten;

overwegende dat langere huisartsenconsulten positieve effecten hebben op het aantal doorverwezen patiënten naar duurdere ziekenhuiszorg;

verzoekt de regering om binnen drie maanden ondersteuning op te zetten om uitkomsten van de pilots met langere consulten sneller ook voor huisartsen in andere regio's in te voeren, en de Kamer hierover vervolgens zo spoedig mogelijk te informeren;

en verzoekt de regering om de NZa te vragen om verdere differentiatie van de consultduur naar vijftien minuten mee te nemen in de doorontwikkeling van de huisartsenbekostiging zodat dit bijdraagt aan de inkoop van meer passende zorg door de zorgverzekeraar en daarmee minder doorverwijzingen naar het ziekenhuis,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuiken

Hijink


Motie van de leden Kuiken en Hijink over de uitkomsten van de pilots met langere huisartsenconsulten breder en sneller invoeren

2021-10-28
Dossier: 35925-XVI
Indiener(s): Maarten Hijink (SP), Attje Kuiken (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVI-52.html