Stemming

Gewijzigd amendement van het lid Westerveld ter vervanging van nr. 17 over middelen voor continuering van de brede aanpak van dak- en thuisloosheid

44,0 %
56,0 %


D66

Fractie Den Haan

JA21

BBB

CDA

GL

PvdD

FVD

SP

Omtzigt

PvdA

Groep Van Haga

BIJ1

Volt

CU

DENK

SGP

VVD

PVV


Nr. 25 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID WESTERVELD TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 17

Ontvangen 27 oktober 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning van de departementale begrotingsstaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 121.500 (x € 1.000).

Toelichting

De indiener van dit amendement beoogt de brede aanpak van dak- en thuisloosheid voor het jaar 2022 te continueren. Afgelopen decennium is het aantal dak- en thuislozen verdubbeld. Om deze trend te keren introduceerde het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport twee (preventieve) actieprogramma’s: «dak- en thuisloze jongeren» en «een (t)huis een toekomst». Beide programma’s lopen eind 2021 af terwijl het ingezette beleid zijn vruchten begint af te werpen. Door de lange formatie dreigt het jaar 2022 een verloren jaar te worden voor dak- en thuislozen en wordt de reeds opgedane voortgang deels teniet gedaan. Het stoppen van de brede aanpak dak- en thuisloosheid is daarmee niet doeltreffend en doelmatig. Uit onderzoek van Cebeon, in opdracht van het ministerie VWS, blijkt dat iedere euro die wordt uitgegeven aan preventie van dakloosheid 2,20 euro oplevert in termen van maatschappelijke baten.

Dit amendement beoogt incidenteel het huidige beleid te continueren in 2022 door 63 mln. vrij te maken voor ondersteuning gekoppeld aan huisvesting en door 1,2 mln. te reserveren voor continueren inzet expertise zoals ontwikkeld in de huidige programma’s. Tevens reserveert onderliggend amendement beleidsverstevigingen in de vorm van 15,2 mln. voor vernieuwing van de opvang (ombouwen van slaapzalen), 26 mln. voor inzetten op preventieve begeleiding en 16 mln. voor laagdrempelige voorzieningen in kwetsbare wijken.

De noodzaak voor continuering wordt ook evident gemaakt in de Brede Maatschappelijke Heroverwegingen. Daarin constateren ambtenaren dat terwijl «het aantal daklozen in diezelfde periode fors is gestegen» het budget voor maatschappelijke opvang de laatste tien jaar «gelijk is gebleven» en de middelen voor begeleiding vanuit de Wmo 2015 sinds 2015 met «€ 700 miljoen op jaarbasis zijn verlaagd».

De dekking wordt gevonden in één van de GroenLinks amendementen op het Belastingplan 2022.

Westerveld


Gewijzigd amendement van het lid Westerveld ter vervanging van nr. 17 over middelen voor continuering van de brede aanpak van dak- en thuisloosheid

2021-10-27
Dossier: 35925-XVI
Indiener(s): Lisa Westerveld (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVI-25.html