Stemming

Gewijzigd amendement van het lid Den Haan ter vervanging van nr. 26 over middelen voor regionale respijtaanjagers

48,7 %
51,3 %


CU

SGP

Fractie Den Haan

SP

Volt

PvdD

Omtzigt

BIJ1

JA21

FVD

PvdA

Groep Van Haga

DENK

D66

BBB

GL

VVD

PVV

CDA


Nr. 107 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID DEN HAAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 26

Ontvangen 23 november 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 2.000 (x € 1.000).

II

In artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 2.000 (x € 1.000).

Toelichting

Bijna vijf miljoen Nederlanders zijn mantelzorger. Zij nemen 70 procent van de zorg op zich die thuis wordt gegeven. Ecorys berekende in 2021 dat de economische waarde van mantelzorg 22 miljard euro bedraagt. De vervangingswaarde van mantelzorgers door professionals is zelfs 70% tot 100% hoger. Mantelzorgers zijn van enorme waarde, maar de druk op mantelzorgers is groot. Door het oplopende tekort aan zorgpersoneel en de toenemende vergrijzing zal die druk op mantelzorgers alleen maar toenemen. Goede ondersteuning van mantelzorgers is dan ook noodzakelijk en lonend.

Eén van de manieren om mantelzorgers goed te ondersteunen is respijtzorg. Begin 2020 heeft de aanjager respijtzorg Clemence Ross haar rapport aangeboden aan de Minister van VWS met aanbevelingen om respijtzorg lokaal beter beschikbaar te maken en beter te laten aansluiten aan de behoeftes van mantelzorgers.1 Bijna 2 jaar later is nog onvoldoende gekeken hoe haar aanbevelingen structureel kunnen worden geïmplementeerd.

In het akkoord «Samen Sterk voor Mantelzorg» zijn afspraken gemaakt met betrokken partijen om respijtzorg voor mantelzorgers beschikbaar te maken. Die afspraken worden in de praktijk onvoldoende opgepakt. Met dit amendement wil indiener incidenteel € 2 miljoen vrijmaken, zodat gedurende twee jaar regionale respijtaanjagers kunnen worden ingezet om al die betrokken partijen in de regio’s aan tafel te krijgen en om de inzichten en de beweging die de landelijke respijtaanjager Clemence Ross in gang heeft gezet op te volgen. Mocht het budget in 2022 niet geheel worden uitgegeven, dan is het de bedoeling dat het restbedrag hiervoor beschikbaar blijft en wordt meegenomen naar 2023. Dekking voor dit amendement wordt gevonden in de niet-juridisch verplichte uitgaven van artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning.

Den Haan


Gewijzigd amendement van het lid Den Haan ter vervanging van nr. 26 over middelen voor regionale respijtaanjagers

2021-11-23
Dossier: 35925-XVI
Indiener(s): Liane den Haan (Fractie Den Haan)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVI-107.html