Stemming

Motie van het lid Van Campen over een richtlijn met een deugdelijke juridische basis voor "bestaand gebruik"

68,0 %
32,0 %


FVD

Omtzigt

DENK

Groep Van Haga

JA21

BIJ1

PvdA

Fractie Den Haan

SGP

BBB

GL

CDA

VVD

PvdD

Volt

PVV

SP

CU

D66


Nr. 62 MOTIE VAN HET LID VAN CAMPEN

Voorgesteld 28 september 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de rechter in een uitspraak over beweiden en bemesten in Overijssel stelt dat vrijstelling van de vergunningplicht alleen geldt als de betrokken activiteit ongewijzigd wordt voortgezet sinds de Europese referentiedatum;

constaterende dat het kabinet stelt dat ook als een project is gewijzigd maar niet meer stikstofdepositie op een Natura 2000-gebied veroorzaakt dan op de Europese referentiedatum, significante gevolgen voor dat gebied kunnen worden uitgesloten, waardoor ook dan geen vergunning nodig is;

van mening dat dit om een regeling met heldere richtlijnen en een deugdelijke juridische basis vraagt van hoe de onderbouwing van «bestaand gebruik» eruit moet zien, zodat hierover geen enkele onduidelijkheid meer kan bestaan;

verzoekt de regering, hiertoe een richtlijn met een deugdelijke juridische basis op te stellen, en de Kamer hierover dit jaar nog te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Campen


Motie van het lid Van Campen over een richtlijn met een deugdelijke juridische basis voor "bestaand gebruik"

2021-09-28
Dossier: 35600
Indiener(s): Thom van Campen (VVD)
Onderwerpen: natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu stoffen
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35600-62.html