Stemming

Motie van de leden Moorlag en Bromet over versnelde vermindering van stikstofemissies

20,8 %
79,2 %


FVD

vKA

PvdD

PVV

SP

CU

D66

GL

PvdA

50PLUS

VVD

Krol

DENK

CDA

SGP


Nr. 40 MOTIE VAN DE LEDEN MOORLAG EN BROMET

Voorgesteld 10 december 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het gelet op de grote woningnood onacceptabel is dat woningbouw door ontoereikende vergunningsruimte stagneert;

verzoekt de regering, met de gemeenten, de koepelorganisaties van woningbouworganisaties en bouwers in overleg te treden om een concreet en afrekenbaar plan te maken waarmee de stikstofemissies versneld kunnen worden verminderd om binnen zeer afzienbare tijd de woningbouw te versnellen, en daarover de Kamer uiterlijk binnen drie maanden te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Moorlag

Bromet


Motie van de leden Moorlag en Bromet over versnelde vermindering van stikstofemissies

2020-12-10
Dossier: 35600
Indiener(s): Laura Bromet (GL), William Moorlag (PvdA)
Onderwerpen: natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu stoffen
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35600-40.html