Stemming

Amendement van het lid Bromet over verslaglegging ten minste eens in de twee jaar

20,8 %
79,2 %


CU

PvdD

GL

D66

50PLUS

CDA

FVD

DENK

Krol

SP

PvdA

VVD

vKA

SGP

PVV


Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID BROMET

Ontvangen 10 december 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel B, wordt in het voorgestelde artikel 1.12f, vierde lid, na «de verslagen» ingevoegd «ten minste eens in de twee jaar».

Toelichting

Goede monitoring van de stikstofaanpak is van cruciaal belang om tijdig bij te kunnen sturen en om de stikstofcrisis op te lossen. In het voorliggende wetsvoorstel wordt niet opgenomen met welke frequentie de Minister de beide kamers der Staten Generaal informeert over de voortgang van het Programma Stikstofreductie en Natuurverbetering en over de ontwikkeling van de staat van instandhouding van de voor stikstof gevoelige habitats in Natura 2000-gebieden. De indiener is van mening dat goede tweejaarlijkse monitoring op de uitkomsten van het totale pakket aan maatregelen noodzakelijk is om een compleet beeld te krijgen van de effecten en om tijdig bij te kunnen sturen. Deze opvatting wordt gedeeld door het Adviescollege Stikstofproblematiek en andere experts. Dit amendement regelt daarom dat ten minste eens in de twee jaar een verslag aan de Staten-Generaal wordt gezonden over de voortgang en de gevolgen van de in het Programma Stikstofreductie en Natuurverbetering opgenomen maatregelen en over de ontwikkeling van de staat van instandhouding van de voor stikstof gevoelige habitats in Natura 2000-gebieden.

Bromet


Amendement van het lid Bromet over verslaglegging ten minste eens in de twee jaar

2020-12-10
Dossier: 35600
Indiener(s): Laura Bromet (GL)
Onderwerpen: natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu stoffen
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35600-13.html