Stemming

Amendement van het lid Bromet over versterking van natuurgebieden

20,8 %
79,2 %


Krol

PvdD

50PLUS

D66

PvdA

vKA

CU

CDA

GL

DENK

SGP

VVD

PVV

SP

FVD


Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID BROMET

Ontvangen 10 december 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel I, onderdeel A, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Aa

Artikel 1.12 wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het tweede lid wordt een zin toegevoegd, luidende: Het natuurnetwerk Nederland omvat ten minste 736.000 hectare in het jaar 2027 en ten minste 798.000 hectare in het jaar 2035.

2. In het vierde lid komt de tweede zin te luiden: Onze Minister informeert beide Kamers der Staten-Generaal eens in de twee jaar over:

  • 1°. de voortgang van de totstandkoming en instandhouding van het natuurnetwerk Nederland op basis van de ter zake doende gegevens die door gedeputeerde staten zijn aangeleverd, en

  • 2°. het beleid inzake de maatregelen, bedoeld in het eerste lid, en de uitvoering daarvan per provincie.

Toelichting

Om een goede staat van instandhouding van de natuur te bereiken is er meer nodig dan het verminderen van de stikstofemissie en -depositie. Voor het in goede staat brengen van de habitats en soorten uit de Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn is het ook noodzakelijk dat de natuur wordt versterkt en dat natuurgebieden goed met elkaar worden verbonden. Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is hiervoor bedoeld evenals de oorspronkelijke plannen voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Om natuurherstel te realiseren is het belangrijk dat deze plannen zo goed als mogelijk alsnog worden uitgevoerd. Met dit amendement worden de doelen van het NNN en de oorspronkelijke plannen voor de EHS wettelijk verankerd. Dit amendement regelt dat het NNN ten minste 736.000 hectare omvat in 2027 en ten minste 798.000 hectare in 2035. Hierbij is de 68.000 hectare die met de actualisatie van het totale areaal natuur in 2018 is meegerekend opgeteld. Voor een goede staat van instandhouding van de Natura 2000-gebieden is een dergelijke uitbreiding van de natuur in Nederland nodig.

Bromet


Amendement van het lid Bromet over versterking van natuurgebieden

2020-12-10
Dossier: 35600
Indiener(s): Laura Bromet (GL)
Onderwerpen: natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu stoffen
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35600-12.html