Stemming

Gewijzigd amendement van het lid Beckerman ter vervanging van nr. 22 over het vaststellen van een woonvisie

100,0 %
0,0 %


vKA

VVD

PVV

DENK

CU

50PLUS

PvdA

D66

GL

SGP

CDA

Krol

FVD

SP

PvdD


Nr. 43 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BECKERMAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 22

Ontvangen 23 februari 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel A, onderdeel 1, onder a, wordt in de alfabetische rangschikking het volgende begrip en de daarbij behorende omschrijving toegevoegd:

woonvisie:

woonvisie, bedoeld in artikel 42, eerste lid;.

II

In artikel I wordt na onderdeel R een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ra

Artikel 42 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onder vernummering van het eerste tot en met vierde lid tot tweede tot en met vijfde lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

  • 1. De gemeenteraad stelt een woonvisie vast, waarin het gemeentelijke volkshuisvestingsbeleid voor ten hoogste de eerstvolgende vijf kalenderjaren is neergelegd. De gemeente voert overleg daarover met andere gemeenten, voor zover die gemeenten daarbij een rechtstreeks belang hebben.

2. In het tweede lid (nieuw) wordt «het volkshuisvestingsbeleid dat geldt in» vervangen door «de woonvisie van» en wordt «volkshuisvestingsbeleid» vervangen door «woonvisie».

III

Artikel I, onderdeel S, wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «2.» geplaatst en wordt in de tekst «Artikel 43, tweede lid,» vervangen door «Het tweede lid».

2. Voor onderdeel 2 (nieuw) wordt een aanhef en een onderdeel ingevoegd, luidende:

Artikel 43 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «het volkshuisvestingsbeleid dat in die gemeenten geldt» vervangen door «de woonvisie van die gemeenten».

IV

Artikel I, onderdeel T, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel 1 wordt in het voorgestelde eerste lid «het in de betrokken gemeenten geldende volkshuisvestingsbeleid» vervangen door «de woonvisie van die gemeenten».

2. In onderdeel 4 wordt «en wordt» vervangen door «, wordt «het in de betrokken gemeente geldende volkshuisvestingsbeleid» vervangen door «de woonvisie van die gemeenten» en wordt».

V

Artikel I, onderdeel V, wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst en wordt in de tekst «In artikel 44b, eerste lid, aanhef,» vervangen door «Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

  • a. In de aanhef».

2. Voor onderdeel 1 (nieuw) wordt een aanhef ingevoegd, luidende:

Artikel 44b wordt als volgt gewijzigd:

3. Er worden twee onderdelen toegevoegd, luidende:

b. In onderdeel b wordt «het volkshuisvestingsbeleid dat in de betrokken gemeenten geldt» vervangen door «de woonvisie van die gemeenten».

2. In het tweede lid wordt «het door» vervangen door «de door» en wordt «volkshuisvestingsbeleid» vervangen door «woonvisie».

VI

In artikel I, onderdeel XY, het voorgestelde artikel 44c, tweede lid, onderdeel a, wordt «het volkshuisvestingsbeleid» vervangen door «de woonvisie».

VII

Na artikel IV wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IVa

De gemeenteraden stellen binnen een jaar na het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet een woonvisie vast als bedoeld in artikel 42, eerste lid, van de Woningwet.

Toelichting

Gezien de huidige woningnood, de grote verduurzamingsopgave, de vergrijzing en andere maatschappelijke ontwikkelingen is het belangrijk dat elke gemeente een visie heeft op de volkshuisvesting in dat gebied. Sinds de invoering van de Woningwet is de positie van huurders versterkt. Het is reeds verplicht voor woningcorporaties, gemeenten en huurders om prestatieafspraken te maken, als er een woonvisie is. Huurders, woningcorporaties en gemeenten zijn volgens de Woningwet gelijkwaardige partijen bij het maken van de prestatieafspraken. Door het verplicht stellen van het hebben van een woonvisie wordt wettelijk gewaarborgd dat in het hele land huurdersorganisaties en toegelaten instellingen een plek aan tafel krijgen bij het maken van prestatieafspraken voor hun volkshuisvestelijk beleid.

De Minister heeft het voornemen geuit om in samenwerking met de Woonbond, VNG, VTW, en Aedes de kwaliteit en het functioneren van «de lokale driehoek» waar nodig te versterken. Het opstellen van een woonvisie kan hierbij helpen.

Op die manier wordt beter recht gedaan aan de zeggenschap van huurders en woningcorporaties en is de democratische legitimatie van woonbeleid duidelijker gewaarborgd.

Gemeenten krijgen na vaststelling een jaar de tijd om een woonvisie op te stellen. Deze termijn wordt redelijk geacht omdat veel gemeenten al een woonvisie hebben of op een andere manier hun volkshuisvestelijk beleid hebben vastgelegd.

Dit amendement grijpt niet in op de inhoud van de woonvisie of de prestatieafspraken.

Beckerman


Gewijzigd amendement van het lid Beckerman ter vervanging van nr. 22 over het vaststellen van een woonvisie

2021-02-23
Dossier: 35517
Indiener(s): Sandra Beckerman (SP)
Onderwerpen: huisvesting organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35517-43.html