Stemming

Gewijzigd amendement van het lid Smeulders ter vervanging van nr. 24 over verduurzaming als wettelijke kerntaak

82,6 %
17,4 %


SP

VVD

vKA

DENK

FVD

Krol

PvdD

CU

D66

50PLUS

PvdA

SGP

PVV

GL

CDA


Nr. 40 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID SMEULDERS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 24

Ontvangen 22 februari 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel I, onderdeel W, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel 2 wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel e wordt de punt aan het slot van het voorgestelde onderdeel k vervangen door een puntkomma.

b. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

f. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • l. verbetering van de energetische prestatie, waaronder begrepen het opwekken van hernieuwbare energie, van haar voor permanent verblijf bedoelde woongelegenheden of die van een andere toegelaten instelling.

2. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

3. In het zesde lid wordt «j en k» vervangen door «j, k en l».

II

In artikel I, onderdeel Z, wordt na onderdeel 4 een onderdeel ingevoegd, luidende:

4a. In onderdeel i wordt «onderdeel k» vervangen door «onderdelen k en l».

Toelichting

Toegelaten instellingen, ook wel bekend als woningcorporaties, hebben een belangrijke rol bij het realiseren van voldoende betaalbare huurwoningen. Deze huurwoningen moeten naar het oordeel van de indiener ook zo duurzaam mogelijk worden gebouwd. Dit is niet alleen belangrijk om ervoor te zorgen dat de gebouwde omgeving zo min mogelijk CO2 uitstoot veroorzaakt – dit past binnen het beleid van de overheid om de CO2-uitstoot zoveel mogelijk terug te dringen en om daarmee de klimaatdoelen te realiseren. Ook is het zo dat een duurzame woning de energielasten van huurders zo laag mogelijk maakt. Tenslotte is het ook in het belang van de toegelaten instellingen omdat hun woningvoorraad daarmee van goede kwaliteit blijft en financieel een hogere waarde vertegenwoordigd. Indiener is van mening dat het verduurzamen van de woningvoorraad een kerntaak van toegelaten instellingen is en dat het daarom goed is om dit naast de andere kerntaak wettelijk te verankeren.

Smeulders


Gewijzigd amendement van het lid Smeulders ter vervanging van nr. 24 over verduurzaming als wettelijke kerntaak

2021-02-22
Dossier: 35517
Indiener(s): Paul Smeulders (GL)
Onderwerpen: huisvesting organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35517-40.html