Stemming

Gewijzigd amendement van het lid Jasper van Dijk t.v.v. nr. 8 over cao van dienstontvanger van toepassing op gedetacheerde werknemers uit een ander land van de EU indien geen avv cao geldt

34,7 %
65,3 %


PvdA

CDA

CU

PvdD

DENK

VVD

D66

FvD

PVV

Groep Krol/vKA

SP

Van Haga

SGP

GL

50PLUS


Nr. 22 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID JASPER VAN DIJK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 8

Ontvangen 12 mei 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel IV, onderdeel B, wordt in artikel 2a na het zesde lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 6a. Indien geen verbindend verklaarde bepalingen kunnen worden aangewezen op grond van het eerste lid, waarborgt de dienstverrichter de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden die zijn neergelegd in de collectieve arbeidsovereenkomst die van kracht is binnen de onderneming waar de werknemers, van wie de arbeid gelijk is aan de aard van de arbeid die binnen de onderneming waar de arbeid plaatsvindt hoofdzakelijk wordt verricht, zijn gedetacheerd, en betrekking hebben op de aangelegenheden, bedoeld in het eerste lid, onder a tot en met g, mits deze collectieve arbeidsovereenkomst algemene rechtsgevolgen heeft voor alle gelijksoortige ondernemingen binnen Nederland en binnen de betrokken beroepsgroep of bedrijfstak. Het tweede, vierde, vijfde lid en artikel VII, tweede lid, van de Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn zijn van overeenkomstige toepassing.

Toelichting

De indiener beoogt met het voorliggende amendement voor gedetacheerde werknemers uit een ander land van de Europese Unie te regelen dat indien er geen algemeen verbindend verklaarde cao (avv cao) van kracht is voor dat bedrijf, dat er dan uitgegaan wordt van de cao die van toepassing is op de dienstontvanger. Het uitgangspunt van de herziene detacheringsrichtlijn1 is gelijk loon voor hetzelfde werk op dezelfde plaats. De indiener ziet dit uitgangspunt in het implementatiewetsvoorstel onvoldoende terugkomen. Er worden steeds meer constructies bedacht om cao’s te ontduiken en steeds meer werkenden waaronder gedetacheerden, vallen terug op minimumbepalingen.

De regering kiest met het voorliggende implementatiewetsvoorstel voor een zeer beperkte benadering van de herziene detacheringsrichtlijn door enkel de avv cao’s van toepassing te verklaren. De indiener betreurt dit en wil in lijn met het uitgangspunt gelijk loon voor hetzelfde werk op dezelfde plaats, dat voor de cao die op de werkplek van toepassing is, voor gedetacheerde werknemers geldt dat de wet uitgaat van de cao die van toepassing is op de dienstontvanger, indien er geen avv cao van toepassing is.

Jasper van Dijk


Gewijzigd amendement van het lid Jasper van Dijk t.v.v. nr. 8 over cao van dienstontvanger van toepassing op gedetacheerde werknemers uit een ander land van de EU indien geen avv cao geldt

2020-05-12
Dossier: 35358
Indiener(s): Jasper van Dijk (SP)
Onderwerpen: arbeidsvoorwaarden werk
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35358-22.html