Stemming

Motie van het lid Beertema over het onderwijs handreikingen voor curricula geven

16,0 %
84,0 %


PvdA

SP

Krol

vKA

VVD

FvD

SGP

CDA

GL

CU

DENK

D66

50PLUS

PVV

PvdD

Van Haga


Nr. 26 MOTIE VAN HET LID BEERTEMA

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 9 november 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat uit onderzoek naar burgerschapscompetenties blijkt dat het kennisniveau van Nederlandse leerlingen lager is dan in vergelijkbare landen;

constaterende dat onderzoek dit toeschrijft aan een gebrek aan richting die scholen meekrijgen bij hun maatschappelijke taak;

verzoekt de regering, om het burgerschapsonderwijs niet langer vrijblijvend te laten zijn en het onderwijs alsnog handreikingen voor curricula te geven die zich richten op cultuuroverdracht, assimilatie en emancipatie, gebaseerd op de gedeelde Nederlandse identiteit, tradities en waarden, op de Nederlandse geschiedenis en de joods-christelijke-humanistische waarden die bepalend zijn voor onze Nederlandse samenleving,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beertema


Motie van het lid Beertema over het onderwijs handreikingen voor curricula geven

2020-11-09
Dossier: 35352
Indiener(s): Harm Beertema (PVV)
Onderwerpen: basisonderwijs onderwijs en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35352-26.html