Stemming

Motie van het lid Voordwind over het meenemen van de financiële effecten van voorgenomen maatregelen

100,0 %
0,0 %


SP

FvD

VVD

D66

PVV

CDA

Van Haga

DENK

SGP

GL

50PLUS

CU

PvdA

PvdD

vKA


Nr. 102 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 18 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het kabinet met maatregelen komt om de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering beter te ordenen;

verzoekt de regering, in het onderzoek naar de noodzaak van structurele extra financiële middelen voor de jeugdzorg ook financiële effecten van deze maatregelen mee te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind


Motie van het lid Voordwind over het meenemen van de financiële effecten van voorgenomen maatregelen

2019-11-18
Dossier: 35300-XVI
Indiener(s): Joël Voordewind (CU)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XVI-102.html