Stemming

Gewijzigde motie van het lid Ouwehand over concretere voorwaarden stellen aan dierenwelzijn (t.v.v. 35300-XIV-30)

56,0 %
44,0 %


CU

Van Haga

50PLUS

SGP

CDA

GL

PVV

Van Kooten-Arissen

VVD

FVD

PvdA

D66

SP

PvdD

DENK


Nr. 57 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID OUWEHAND TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 30

Voorgesteld 15 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat zowel het tweede paarse kabinet als het kabinet-Balkenende IV voor het welzijn van dieren in de veehouderij als doel stelde om uiterlijk in 2022 het perspectief van het dier en het soorteigen gedrag leidend te laten zijn,

overwegende, dat het kabinet in de kringloopnota voor de landbouw stelt dat het dierenwelzijn moet worden «meegewogen» in beleidsvoornemens, plannen en voorstellen,

verzoekt de regering, concretere voorwaarden te stellen aan dierenwelzijn in de verdere uitwerking en uitvoering van de nota voor kringlooplandbouw,

verzoekt de regering, daarbij het doel om het perspectief van het dier en het soorteigen gedrag leidend te laten zijn in de veehouderij vast te houden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Gewijzigde motie van het lid Ouwehand over concretere voorwaarden stellen aan dierenwelzijn (t.v.v. 35300-XIV-30)

2019-10-15
Dossier: 35300-XIV
Indiener(s): Esther Ouwehand (PvdD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIV-57.html