Stemming

Amendement van de leden Westerveld en Van den Hul over aanspraak op profileringsfonds voor non-EER-studenten

45,3 %
54,7 %


CDA

GL

VVD

PvdD

PvdA

CU

SP

vKA

PVV

Van Haga

FvD

D66

DENK

SGP

50PLUS


Nr. 25 AMENDEMENT VAN DE LEDEN WESTERVELD EN VAN DEN HUL

Ontvangen 11 december 2019

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I wordt na onderdeel Z een onderdeel ingevoegd, luidende:

Za

Artikel 7.51c komt te luiden:

Artikel 7.51c. Voorwaarden voor financiële ondersteuning

Een student komt voor de financiële ondersteuning, bedoeld in de artikelen 7.51 tot en met 7.51b, uitsluitend in aanmerking, indien de student voor de desbetreffende opleiding wettelijk collegegeld of instellingscollegegeld is verschuldigd.

Toelichting

Dit amendement regelt dat studenten buiten de Europese Economische Ruimte (EER) expliciet op het profileringsfonds aanspraak kunnen maken. Ook deze studenten moeten financiële ondersteuning kunnen ontvangen in het geval van bijzondere omstandigheden. Niet alleen studenten binnen de EER nemen deel in het bestuur van studentenorganisaties, hebben een handicap, krijgen te maken met bijzondere familieomstandigheden of dragen bij aan activiteiten die naar het oordeel van het instellingsbestuur mede in het belang zijn van de instelling of van het onderwijs dat de student volgt. Dit amendement trekt de wettelijke gronden gelijk tussen EER en niet-EER studenten.

Westerveld Van den Hul


Amendement van de leden Westerveld en Van den Hul over aanspraak op profileringsfonds voor non-EER-studenten

2019-12-11
Dossier: 35282
Indiener(s): Kirsten van den Hul (PvdA), Lisa Westerveld (GL)
Onderwerpen: beroepsonderwijs hoger onderwijs onderwijs en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35282-25.html