Stemming

Amendement van het lid Renkema over het baseren van de grondslag op het functieloon

45,6 %
54,4 %


GL

PvdD

D66

SP

DENK

PVV

SGP

50PLUS

FVD

PvdA

vKA

Van Haga

VVD

CDA

CU


Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID RENKEMA

Ontvangen 30 oktober 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel S, wordt het voorgestelde artikel 2:40 als volgt gewijzigd:

1. Na het tweede lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

  • 2a. Indien de jonggehandicapte inkomen uit arbeid verwerft wordt in het eerste lid in plaats van «G» gelezen «F».

2. In het derde lid wordt na «de I voor het inkomen per dag» ingevoegd «, de F voor het functieloon».

3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 4. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald wat wordt verstaan onder inkomen uit arbeid en functieloon.

II

In artikel I, onderdeel Z, wordt het voorgestelde artikel 3:8 als volgt gewijzigd:

1. Na het tweede lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

  • 2a. Indien de jonggehandicapte inkomen uit arbeid verwerft wordt in het eerste lid in plaats van «G» gelezen «F».

2. In het derde lid wordt na «de I voor het inkomen per dag» ingevoegd «, de F voor het functieloon».

3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 4. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald wat wordt verstaan onder inkomen uit arbeid en functieloon.

Toelichting

Indiener acht het rechtvaardig dat iemand een inkomen verdient dat gebaseerd is op een opleiding, een behaald diploma of verworven competenties. Met de door het kabinet voorgestelde regeling heeft een opleiding veel minder effect op iemands inkomen. De grondslag in de voorgestelde inkomensregeling is namelijk altijd het wettelijk minimumloon. Indiener stelt daarom voor om, als iemand gaat werken, de grondslag niet te baseren op het wettelijk minimumloon, maar op het functieloon. Indien iemand werkt op een functie op het niveau van het wettelijk minimumloon, dan verandert er niets. Maar de grondslag kan wijzigen omdat iemand op basis van een vooropleiding, behaald diploma of verworven competenties een ander functieloon heeft. De grondslag wordt dan het functieloon. Op die manier is er een waarborg dat ontwikkeling beloond wordt en vindt er een betere aansluiting plaats op de normale loonontwikkeling op de arbeidsmarkt, waar opleiding en werkervaring van invloed is op het inkomen.

Renkema


Amendement van het lid Renkema over het baseren van de grondslag op het functieloon

2019-10-30
Dossier: 35213
Indiener(s): Wim-Jan Renkema (GL)
Onderwerpen: organisatie en beleid sociale zekerheid werk
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35213-14.html