Stemming

Motie van de leden Kuiken en Van Wijngaarden over bevorderen van toepassing van de GVM

96,7 %
3,3 %


50PLUS

DENK

GL

D66

PVV

SGP

FvD

CDA

PvdD

VVD

SP

PvdA

CU


Nr. 27 MOTIE VAN DE LEDEN KUIKEN EN VAN WIJNGAARDEN

Voorgesteld 20 juni 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat met de Wet langdurig toezicht een nieuwe gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel (GVM) is geïntroduceerd;

overwegende dat het belangrijk is dat de GVM wordt toegepast in gevallen waarin sprake is van een veroordeling voor een ernstig gewelds- of zedenmisdrijf, zodat na afloop van de detentie nog een kader beschikbaar is om toezicht op hen te kunnen houden en voorwaarden te kunnen stellen;

overwegende dat het daarvoor nodig is dat het OM bij een vervolging voor deze misdrijven expliciet overweegt een GVM te vorderen en dat de reclassering deze maatregel betrekt in haar advisering;

verzoekt de regering, met de bij de GVM betrokken organisaties in de strafrechtketen in gesprek te gaan om de toepassing van de GVM te bevorderen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuiken

Van Wijngaarden


Motie van de leden Kuiken en Van Wijngaarden over bevorderen van toepassing van de GVM

2019-06-20
Dossier: 35122
Indiener(s): Attje Kuiken (PvdA), Jeroen van Wijngaarden (VVD)
Onderwerpen: recht strafrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35122-27.html