Stemming

Motie van het lid Kerstens over knelpunten in de huidige regeling inventariseren

100,0 %
0,0 %


50PLUS

PVV

VVD

CDA

PvdA

SP

FvD

CU

SGP

PvdD

D66

GL

DENK


Nr. 10 MOTIE VAN HET LID KERSTENS

Voorgesteld 7 maart 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de loop der tijd doven en slechthorenden vaker een opleiding of vervolgopleiding willen volgen, vaker als zelfstandige werken en willen werken en ook andere functies ambiëren dan het geval was bij de totstandkoming van de regels rondom tolkenvoorzieningen;

overwegende dat de tolkenvoorziening in het werkdomein maximaal zou moeten bijdragen aan het kunnen participeren van betrokkenen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt, en daarmee in onze samenleving;

verzoekt de regering, samen met belangenorganisaties en het UWV de knelpunten in de huidige regeling te inventariseren, respectievelijk te bezien of en hoe deze kunnen worden geadresseerd op een wijze waarmee bedoelde participatie optimaal is gebaat,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kerstens


Wijziging van de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet in verband met het centraliseren van tolkvoorzieningen ten behoeve van de ondersteuning bij de arbeidsinschakeling en de deelname aan het maatschappelijk verkeer van personen met een auditieve beperking, van de luisterlijnen voor volwassenen en jeugdigen en van het vertrouwenswerk jeugd (Wet centraliseren tolkvoorzieningen auditief beperkten leef- en werkdomein, luisterlijnen en vertrouwenswerk jeugd)

2019-03-07
Dossier: 35070
Indiener(s): John Kerstens (PvdA)
Onderwerpen: jongeren organisatie en beleid sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35070-10.html