Stemming

Amendement van het lid Middendorp t.v.v. nr. 15 over toevoegen van een grond tot het kunnen weigeren of vervallen verklaren van een reisdocument

40,7 %
59,3 %


SGP

GL

Van Haga

CDA

vKA

SP

PvdA

VVD

DENK

FvD

CU

D66

PVV

PvdD

50PLUS


Nr. 16 AMENDEMENT VAN HET LID MIDDENDORP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 151

Ontvangen 3 februari 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I wordt na onderdeel F een onderdeel ingevoegd, luidende:

Fa

Na artikel 23 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 23bis

Weigering of vervallenverklaring kan geschieden op verzoek van Onze Minister die het aangaat, indien het gegronde vermoeden bestaat dat de betrokken persoon buiten het Koninkrijk een misdrijf heeft gepleegd of heeft medegepleegd dat naar het recht van een van de landen binnen het Koninkrijk een terroristisch misdrijf oplevert of daarvoor is veroordeeld.

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe te voorzien in een grond om de verstrekking van een reisdocument te kunnen weigeren of een reisdocument vervallen te kunnen verklaren indien er een gegrond vermoeden bestaat dat de betrokken persoon buiten het Koninkrijk een terroristisch misdrijf heeft gepleegd of heeft medegepleegd of voor een terroristisch misdrijf is veroordeeld. Dit betreft in ieder geval alle onderkende Nederlandse uitreizigers. Omdat deze personen bij terugkeer een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid, moet er alles aan worden gedaan om de kans op terugkeer zo klein mogelijk te maken. En hoewel feitelijke terugkeer niet in alle gevallen kan worden voorkomen, kan het weigeren van de verstrekking van een reisdocument hier aan bijdragen. De huidige Paspoortwet biedt geen grond om bij verdenking van of veroordeling voor een terroristisch misdrijf de verstrekking van een reisdocument te kunnen weigeren. Dit amendement dient om die grond aan de Paspoortwet toe te voegen.

Middendorp


Amendement van het lid Middendorp t.v.v. nr. 15 over toevoegen van een grond tot het kunnen weigeren of vervallen verklaren van een reisdocument

2020-02-03
Dossier: 35047-(R2108)
Indiener(s): Jan Middendorp (VVD)
Onderwerpen: internationaal openbare orde en veiligheid organisatie en beleid reizen
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35047-16.html