Stemming

Gewijzigd amendement van de leden Nijboer en Beckerman ter vervanging van nr. 4 over het behouden van de KAN-bepaling

46,0 %
54,0 %


GL

PVV

FvD

DENK

CDA

CU

D66

50PLUS

SGP

SP

PvdD

VVD

PvdA


Nr. 6 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN NIJBOER EN BECKERMAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 4

Ontvangen 15 juni 2018

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In het opschrift vervalt «de bepaling dat de eigen bijdrage in de huurtoeslag wordt geïndexeerd met het percentage van de netto-bijstandsontwikkeling indien dat percentage lager is dan het percentage van de huurprijsontwikkeling en van» en wordt «(Wet aanpassing indexering eigen bijdrage huurtoeslag en het vervallen van de maximale inkomensgrenzen)» vervangen door «(Wet inzake het vervallen van de maximale inkomensgrenzen)».

II

In de beweegreden vervalt «de bepaling dat de eigen bijdrage in de huurtoeslag wordt geïndexeerd met het percentage van de netto-bijstandsontwikkeling indien dat percentage lager is dan het percentage van de huurprijsontwikkeling en» en «een eenduidige indexering van de eigen bijdrage in de huurtoeslag te bereiken en».

III

Artikel I, onderdeel D, wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste, tweede en vierde onderdeel vervallen.

2. Het derde onderdeel wordt als volgt gewijzigd:

a. In de aanhef wordt «zesde lid (nieuw)» vervangen door «zevende lid».

b. Het voorgestelde zesde lid wordt vernummerd tot zevende lid.

c. In het voorgestelde zevende lid (nieuw) wordt «het eerste, tweede en derde lid» vervangen door «het eerste, tweede, derde en vierde lid», wordt «het vierde en vijfde lid» vervangen door «het vijfde en zesde lid» en wordt «het vijfde lid» vervangen door «het zesde lid».

IV

In artikel IV wordt «Wet aanpassing indexering eigen bijdrage huurtoeslag en het vervallen van de maximale inkomensgrenzen» vervangen door «Wet inzake het vervallen van de maximale inkomensgrenzen».

Toelichting

Het wetsvoorstel bevat twee onderdelen:

  • 1) Het afschaffen van de zogeheten KAN-bepaling.

  • 2) Het vervallen van de maximale inkomensgrenzen voor de huurtoeslag.

Dit amendement regelt dat de KAN-bepaling niet komt te vervallen. Het afschaffen van de KAN-bepaling is een bezuiniging die huurders met de laagste inkomens treft. Dit is een onnodige bezuiniging in deze tijden van economische voorspoed.

Nijboer Beckerman


Gewijzigd amendement van de leden Nijboer en Beckerman ter vervanging van nr. 4 over het behouden van de KAN-bepaling

2018-06-15
Dossier: 34940
Indiener(s): Henk Nijboer (PvdA), Sandra Beckerman (SP)
Onderwerpen: huisvesting huren en verhuren organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34940-6.html