Stemming

Amendement van het lid Groothuizen over het opnemen van een rapportageverplichting inzake gegevensuitwisseling

100,0 %
0,0 %


VVD

SP

PvdA

FvD

D66

SGP

GL

CDA

PVV

50PLUS

DENK

PvdD

CU


Nr. 16 AMENDEMENT VAN HET LID GROOTHUIZEN

Ontvangen 11 maart 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 18 wordt na het eerste lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 1a. De functionaris voor gegevensbescherming zendt jaarlijks voor 1 juli een rapportage aan Onze Minister, de beide kamers der Staten-Generaal en de Autoriteit persoonsgegevens over het voorgaande kalenderjaar, waarin hij ingaat op de wijze waarop controle is uitgeoefend op de verwerking van de persoonsgegevens door de Passagiersinformatie-eenheid en de wijze waarop de waarborgen voor de gegevensbescherming zijn uitgevoerd. De rapportage bevat voorts statistieken over de mate waarin passagiersgegevens op grond van de artikelen 9a tot en met 16 zijn verstrekt,doorgegeven of verzocht.

Toelichting

De indiener van dit amendement meent dat het opnemen in de wet van een rapportageplicht voor de functionaris gegevensbescherming aan de Eerste en Tweede Kamer, de Minister van J&V en de AP de positie van de functionaris gegevensbescherming en de informatiepositie van de Kamer kan versterken.

De rapportage bevat informatie over de gegevensuitwisseling tussen de Pi-NL en de Passagiersinformatie-eenheden, dan wel bevoegde instanties, van andere lidstaten. In deze rapportage wordt ingegaan op de wijze waarop door de functionaris gegevensbescherming toezicht is uitgeoefend op de verwerking van passagiersgegevens door de Pi-NL en op de naleving van de waarborgen wat betreft gegevensbescherming. Daarnaast bevat de rapportage statistieken over de uitwisseling van passagiersgegevens met andere lidstaten, de doorgifte aan Europol en derde landen, en verzoeken aan andere lidstaten.

Groothuizen


Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/681 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit (PbEU 2016, L 119) (Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven)

2019-03-11
Dossier: 34861
Indiener(s): Maarten Groothuizen (D66)
Onderwerpen: luchtvaart openbare orde en veiligheid terrorisme verkeer
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34861-16.html